us senate office of public records android ear spy pro link press north carolina criminal law phone number directory assistance phone number in sql database greene county ohio property information
রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি

গানে ফিরে যান

নাম
:
প্রাণে গান নাই মিছে তাই
তাল
:
দাদরা

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sa
A
Pma
pa
j-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
প্রা
 
ণে
গা
ন্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll
Psfa
-a
-a
A
-qa
-pa
-a
l
-ma
-ga
-a
A
-ma
-ra
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
না
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-a
ra
A
Pma
pa
-a
l
Pma
-ua
ua
A
qa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
প্রা
 
ণে
গা
ন্
 
না
মি
 
ছে
তা
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Pma
pa
qa
A
Qpa
sa
-a
l
-a
-a
Sua
A
Uqa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ফি
রি
 
নু
যে
 
বাঁ
 
শি
তে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Pma
ga
-Mga
A
Gra
sa
-a
l
-a
-a
sa
A
sa
sa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সে
গা
ন্
 
খুঁ
জে
 
প্রে
 
মে
রে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
NHsa
sa
-nhra
A
ra
ra
-a
l
Gra
ga
-ra
A
ga
ga
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বি
দা
৹য়্
 
ক'
রে
 
দে
শা
ন্
 
রে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-a
ma
A
Mpa
pa
-a
l
pa
pa
-ka
A
pa
qa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বে
 
লা
যা
য়্
 
কা
রে
 
পূ
জে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-ua
Uqa
A
qpa
pa
-a
ll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"প্রা
 
ণে৹
গা
ন্"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pa
A
pa
nqa
-na
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নে
তো৹
র্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll
Nsfa
sfa
-a
A
sfa
sfa
-na
l
Nqa
na
-sfa
A
Sfgfa
gfa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
লা
গা
স্
 
গু
ন্
 
বে
 
ফা
গু
ন্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Gfrfa
sfa
-a
A
Sfna
Rfsfa
-Nsfa
l
-qa
-ua
Uqa
A
pa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কি
সে
র্
 
রে
 
বৃ
 
থা
তো
র্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Pqa
-a
Qsfa
A
Sfqa
pa
-a
l
-a
-a
pa
A
pa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
স্
স্ম
 
রে
 
বৃ
 
থা
তো
র্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Pqa
-a
Qsfa
A
SFqa
pa
-a
l
pa
pa
-ka
A
Kpa
qa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
স্
স্ম
 
রে
 
রি
স্
 
যু
ঝে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-ua
Uqa
A
qpa
a
-a
ll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"প্রা
 
ণে৹
গা
ন্"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sa
A
sa
sa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
রে
তো
র্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll
Sra
pa
pa
A
Pma
ma
-a
l
Mga
ra
-ga
A
Gra
sa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নি
বি
য়ে
 
দি
য়ে
 
রে
র্
 
বা
তি
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-a
sa
A
sa
sa
-a
l
sa
nhsa
-ra
A
ra
ra
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কি
 
লা
গি
 
ফি
রি৹
স্
 
থে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
ra
rga
-ra
A
ga
ma
-a
l
-a
-a
pa
A
pa
Nqa
-na
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
দি
বা৹
 
রা
তি
 
যে
 
লো
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Nsfa
sfa
-a
A
Nsfa
sfa
-na
l
Nqa
na
-sfa
A
Sfgfa
gfa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ধা
রা
য়্
 
আঁ
খি
 
তা
রা
য়্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Gfrfa
sfa
-a
A
Sfna
Rfsfa
-Nsfa
l
-qa
-ua
Uqa
A
pa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ড়ে
 
রে
 
তা
 
হা
রে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Psfa
sfa
-a
A
Sfqa
pa
-a
l
-a
-a
pa
A
pa
pa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কে
পা
য়্
 
রে
 
তা
 
হা
রে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
Psfa
sfa
-a
A
Sfqa
pa
-a
l
pa
pa
-ka
A
pa
qa
-a
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কে
পা
য়্
 
রে
 
ন্
 
বু
জে
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
-a
-ua
Uqa
A
qpa
pa
-a
ll ll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"প্রা
 
ণে৹
গা
ন্"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

গানে ফিরে যান